Integritetspolicy

För att vi ska kunna samla in någon information om dig måste du först upprätta ett konto hos oss så att du kan dra nytta av våra olika funktioner. När du vill skapa ett konto måste du ge oss information. Vi kan även ta emot din personligt identifierbara information om du identifierar dig för oss t.ex. att du skickar ett mejl till oss med frågor eller kommentarer. Vi på EasyKlikk är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du visar intresse för våra Tjänster, du beställer Tjänsten, Du blir användare av Tjänsten, du har en fråga och du kontaktar oss via telefon och eller chattar, besöker du vår webbplats och accepterar cookies, eller till exempel vid direktmarknadsföring.

Vi på EasyKlikk samlar vanligtvis in två olika typer av information när du använder våra tjänster, både personligt identifierbar och icke-personligt identifierbar information

Personligen identifierar identifierbar information dig eller kan användas för att identifiera eller kontakta dig. Exempel på personligt identifierbar information inkluderar ditt namn, IP-adress, företagsnamn, jobbtitel, adress, e-postadress, telefonnummer och fakturerings- och kreditkortsinformation.

Icke-personligt identifierbar information är information som i sig inte kan användas för att identifiera eller kontakta dig, inklusive demografisk information (såsom ålder, yrke, bransch, kön, nuvarande plats eller postnummer), IP-adresser, webbläsartyper, domännamn , och statistiska data som involverar användningen av EasyKlikk-tjänster. Viss icke-personligt identifierbar information kan betraktas som en del av din personligt identifierbara information om den kombinerades med andra identifierare (till exempel genom att kombinera ditt postnummer med din gatuadress) på ett sätt som gör att du kan identifieras. Men samma information betraktas som icke-personligt identifierbar information när den tas ensam eller endast kombineras med annan icke-personligt identifierbar information (till exempel dina kontoinställningar). Du måste skapa ett konto för att kunna dra nytta av vissa funktioner i EasyKlikk-tjänsten. Om du vill skapa ett konto måste du förse oss med information (inklusive personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information). Dessutom kan vi få din personligt identifierbara information från dig om du identifierar dig för oss genom att skicka ett e-postmeddelande med frågor eller kommentarer

Vi säljer ingen information, inklusive dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskydds- och integritetslagar. Vi behöver vissa personuppgifter för att ge dig tillgång till EasyKlikks tjänster. Om du registrerade dig hos oss kommer du att bli ombedd att markera en ruta som anger ditt samtycke till att tillhandahålla denna information för att få tillgång till våra tjänster. Detta samtycke ger oss den rättsliga grund vi behöver enligt tillämplig lag för att behandla dina uppgifter. Du behåller rätten att när som helst återkalla sådant samtycke. Om du inte samtycker till vår användning av din personliga information i enlighet med denna policy, använd inte vår plattform.

Vi samlar in information om dig när du använder våra tjänster, inklusive att surfa på våra webbplatser och vidta vissa åtgärder inom tjänsterna. Din användning av tjänsterna: Vi håller reda på viss information om dig när du besöker och interagerar med någon av våra tjänster. Denna information inkluderar de funktioner du använder; uppgifterna, projekten, teamen och andra funktioner du använder eller klickar på. Vi samlar också in information via din enhet om ditt operativsystem, webbläsartyp, IP-adress, hänvisnings-/utgångssidor, enhetsidentifierare och kraschdata. Vi använder din IP-adress och/eller landsinställning för att uppskatta din plats för att ge dig en bättre serviceupplevelse. Hur mycket av denna information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt Tjänsterna.

EasyKlikk och våra tredjepartspartners, såsom våra annons- och analyspartners, använder cookies och andra spårningstekniker för att tillhandahålla funktionalitet och känna igen dig över tjänster och enheter.

Vi på EasyKlikk kan komma att dela personuppgifter med våra underleverantörer både inom och utanför EU/EES när du använder vissa tjänster i vårt system. En fullständig översikt över mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten finns i dokumentet Hantering av personuppgifter. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter avseende behandling av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och som framgår av Personuppgiftsavtalet. Dina uppgifter som kund kan komma att kombineras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund. Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra företag inom koncernen för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Om du väljer att aktivera en kontointegrering i Tjänsten delar vi de personuppgifter som den integrationen kräver, vilket sedan sker på din begäran.

EasyKlikk sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i denna policy. Vid uppsägning av avtalet kommer Vi på EasyKlikk att radera eller anonymisera dina uppgifter inom ett år efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägningen om det finns säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på vilket syfte de samlades in för. Data i Tjänsten raderas av systemadministratören, men i de fall det inte finns någon teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Data på kundens EasyKlikk-konto raderas 90 dagar efter Tjänstens upphörande. Personuppgifter som behandlas för fakturering kan däremot sparas så länge det krävs som underlag för bokföringen. Data som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att uppfylla vårt åtagande. I slutet av kundrelationen kan vi lagra uppgifterna utifrån intresseavvägningen eller som bevis om problem uppstår.

Som registrerad kund hos oss har du flera rättigheter som du bör vara medveten om. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om dig. I vissa fall har du även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande samt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de ändras. Du har rätt att bli bortglömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighetsbeslut säger något annat och om det grundar sig på en intresseavvägning. . Skulle du tycka att det saknas berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har även rätt att återkalla samtycke, lämna in klagomål på behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Om du har frågor om vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter eller vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom kontaktuppgifterna som finns på hemsidan www.easyklikk.com.